21.12.2017 |

Konkurs na organizację wizyty studyjnej dla XIII edycji

Zapraszamy absolwentów i absolwentki Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, do zorganizowania wizyty studyjnej w swojej miejscowości/w swoim regionie dla uczestników XIII edycji i innych absolwentów Programu.

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami i organizatorami wizyt, nabycie nowych kompetencji przez jej uczestników, wykorzystanie zasobów (wiedzy i doświadczenia) absolwentów Programu oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami i uczestnikami XIII edycji Programu Liderzy PAFW.

Każda wizyta powinna mieć temat przewodni. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tematów znajdują się w dalszej części. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentów i absolwentki wszystkich edycji Programu, którzy są aktywni w wymienionych poniżej obszarach lub mogą zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, które swoim doświadczeniem i praktyką mogą dopełnić ofertę wizyty. 

1. Informacje ogólne

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja nie działająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (nasze doświadczenia pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie zgodnie z wytycznymi w formularzu oferty. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube). 

Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, tj. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).

Maksymalna kwota dotacji to 2800 zł.

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. Do udziału w wizycie powinny zgłosić się min. 3 osoby (a maksimum 8), aby mogła ona dojść do skutku. Nabór uczestników do udziału w wizytach odbędzie się w drugiej połowie lutego 2018 roku – po nadesłaniu ofert i ocenie ich przez Radę Programu Liderzy PAFW. Oferty zostaną zamieszczone na stronie www.liderzy.pl. Zgłoszenia udziału w wizycie będą przyjmowane przez Fundację Szkoła Liderów.

Wizyta powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi. Poniżej kilka propozycji zagadnień, które mogą być inspiracją.

2. Na co można przeznaczyć dotację?

Przewidujemy przyznanie do 5 dotacji w wysokości do 2800 zł.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),
 • zwrotu kosztów dojazdu dla gościa,
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty,
 • wynajmu sali,
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem.

Dofinansowaniu nie będą podlegały koszty dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Ostateczna kwota dotacji na nocleg i wyżywienie dla uczestników zostanie zaakceptowana przez Fundację Szkoła Liderów po potwierdzeniu liczby uczestników wizyty.

3. Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty.
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń.
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.liderzy.pl.

4. Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Oferty wypełnione wg podanego wzoru formularza wraz z załącznikiem „Zaproszenie na wizytę studyjną” prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 na adres: magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl

Każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Rady Programu. Rada Programu podejmie decyzję o przyznaniu dotacji na realizację wizyty.

Oferty wizyt zatwierdzone przez Radę Programu zostaną przekazane uczestnikom XII edycji i absolwentom Programu. Pierwszeństwo udziału w wizytach studyjnych będą mieli uczestnicy XIII edycji. Pozostałe miejsca będą mogły być wykorzystane przez absolwentów. Ostatecznie odbędą się te wizyty, na które zgłosi się minimum 3 uczestników/czek XIII edycji.

Na podstawie zainteresowania poszczególnymi ofertami Fundacja Szkoła Liderów podejmie ostateczną decyzję, które wizyty studyjne się odbędą.

Informacji związanych z konkursem udziela Magdalena Plewowska-Semik.

FORMULARZ

5. Szczegółowy harmonogram konkursu w 2018 roku:

 • 31 stycznia  – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych
 • 1 połowa lutego – ocena ofert przez Radę Programu
 • połowa lutego - posiedzenie Rady Programu
 • 15 – 28 lutego - ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XIII edycji i absolwentów Programu
 • 1 marca - ogłoszenie decyzji o ostatecznym wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania
 • Do 14 marca  – podpisanie umów i przekazanie dotacji
 • 15 marca  – koniec kwietnia  – realizacja działań
 • Do 15 maja 2018 - złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu

Tematy przewodnie wizyt studyjnych

Tematy planowanych wizyt powinny odnosić się do poniższych zagadnień, które mają pomóc w określeniu pewnego kierunku i nie ograniczać w planowaniu szczegółowego programu wizyty.

 1. ODWAGA – w podejmowaniu decyzji, w zrobieniu pierwszego lub kolejnego, decydującego kroku, w zaufaniu sobie, w zaufaniu innym, we wprowadzeniu czegoś nowego

Dla osób, które robią coś od wielu lat w podobny sposób i czują, że muszą zmienić swoje sposoby działania albo miejsce, w którym są; dla tych, którzy ciągle coś robią z „drugiego siedzenia”, bo obawiają się stanąć i odważnie zabrać głos lub wziąć odpowiedzialność. Dla takich, którzy chcą wyjść z dotychczasowej roli, zmienić ją, przekraczając granicę, czasem zaryzykować, żeby sprawdzić jak jest gdzie indziej.

Jak przekroczyć granicę? Co za nią jest? Kto to zrobił i jak? Co zyskał i co stracił?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swój przykład i inne przykłady nowych, odważnych działań: w swojej roli albo w robieniu czegoś inaczej, to nie muszą być tylko pozytywne przykłady, pokaż, że czasem można się wycofać)

 1. BUDOWANIE POPARCIA POLITYCZNEGO – jak zyskać sojuszników i być w zgodzie ze sobą, jak się przygotować do startu w wyborach

Dla osób, które reprezentują ważne stanowiska, wizje, przekonania. Swoimi opiniami czasem wzbudzają wątpliwości lub sprzeciw po stronie osób, z którymi współdziałają. Chcą iść własną drogą i jednocześnie zdobywać poparcie, poszerzać wpływ. Dla osób, które chcą zostać radnymi, wójtami i burmistrzami. Chcą mieć władzę i mądrze z niej korzystać. Chcą zbudować wizję, dzięki której wygrają. Chcą się skonfrontować ze swoim pomysłem startowania i sprawdzić czy mają wystarczające zasoby.

Po co mi władza? Jak ją zdobyć? Jakie są inne sposoby wywierania wpływu? Jak zbudować poparcie i umieć rozmawiać mimo różnic?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swój proces decyzyjny, dylematy i wybór. Pokaż jak zbudowałeś/łaś swoją rolę w samorządzie, jak pracujesz z ludźmi, którzy mają inne zdanie, co zyskałeś/łaś, a co straciłeś/łaś.)

 1. WŁĄCZANIE czyli o dzieleniu się odpowiedzialnością

 Dla osób, które dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu potrafią osiągać cele. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Są kreatywne, mają świetne pomysły, ogromne poczucie odpowiedzialności i silne przekonanie, że jak sami nie zrobią to nie będzie. I zwykle nie ma. Dla osób, które znalazły się w niebezpiecznym miejscu mówiąc: „nie mogę sobie pozwolić na niższą jakość”, bo tak spostrzegają wypuszczenie czegoś z własnych rąk. Które nie wyjeżdżają na wakacje ani nie chorują.

Jak umożliwić działanie innym? Jak godzić się że nie zawsze będzie po mojemu? Jak dawać innym przestrzeń do rozwoju?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż jak z samotnej, perfekcyjnej, wszystko ogarniającej osoby stałeś się osobą ufającą innym i dzielącą się zadaniami. Jak znalazłeś zastępcę, jak się przy tobie rozwinął, jak zacząłeś wyłączać telefon w weekend i nie odbierać maili o każdej porze.)

 1. ZMIANA W ŚRODOWISKU - jak to robić

Dla osób, które działają w swoich środowiskach od lat. Znają wszystkich. Są aktywni, wszędzie ich pełno, uczestniczą w każdym działaniu. Przygotują, podwiozą, zamówią, sfotografują, poprowadzą zajęcia. A później czują, że te działania nie mają wspólnego mianownika, że dużo energii idzie w małe, rozproszone akcje, że potrzebna jest prawdziwa zmiana i nie bardzo wiedzą od czego zacząć. Są w pół drogi między byciem aktywistą-animatorem a liderem gotowym na ryzyko.

Jak zacząć, od czego? Kim być? Gdzie skupić uwagę i siłę, żeby nie skończyć na „26 pikniku aktywizującym społeczność lokalną?”

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż w jaki sposób sam przeszedłeś wyżej opisany proces: od wielu akcji i imprez, odpowiedzi na 100 potrzeb, do dobrego pomysłu, który przerodził się w coś trwałego i potrzebnego w twojej wsi, mieście)

 1. EDUKACJA - inspiracje

Dla osób rozczarowanych szkołą swoich dzieci, szkołą w swoim mieście, systemem edukacji. Dla osób, które mają odwagę zmieniać edukację  i nie bardzo wiedzą, od czego zacząć, jakie są rozwiązania, co się sprawdza, gdzie szukać sojuszników, jak pracować z rodzicami.

Czego potrzeba, żeby stworzyć dobrą szkołę? Gdzie szukać inspiracji? Co już jest?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swój pomysł, proces w jakim powstawał, kto ci sprzyjał a kto mówił, że nic się nie da. Pokaż co się udało a co nie.)

 1. KONFLIKT – jak pracować z prawdziwą różnicą

Dla osób, które mają swoje poglądy, wartości i pomysły na rozwiązania różnych spraw w określony, bliski im sposób. Wiedzą, że obok nich, w jednym mieście, grupie, kraju, żyją ludzie, których wartości i sposoby ich realizacji są skrajnie różne i czasem/często oceniają je jako złe. Najbliższą reakcją jest unikać, wykluczać z kontaktu i otaczać się swoimi ale... W taksówce, na szkoleniu, w pracy… Jak się mierzyć z poglądami i ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej.

Konfrontować się czy siedzieć cicho? Dążyć do wykluczenia z grupy znajomych czy się starać? A ja się starać to co robić, jakie są narzędzia?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: podziel się doświadczeniami, rozwiązaniami, sposobami na radzenie sobie z różnicą i konfliktem. Może współpracujesz lokalnie z kimś kto ma okropne poglądy, jest z innej partii, iskrzy między wami od zawsze.  Jak i na czym budować kiedy nie ma żadnych albo jest bardzo mało wspólnych punktów)

 

 1. MODEL MOJEJ ORGANIZACJI – jak żyć w niepewnej rzeczywistości projektów, jak utrzymać ludzi

Dla osób, które działają w organizacjach i dobrze znają niepewność końca roku, kiedy kończą się projekty, a trzeba utrzymać ludzi, których udało się zaangażować, rozwijać tych, którzy dobrze pracują… Dla osób, które szukają pomysłów na rozwój swojej organizacji, chcą zróżnicować źródła finansowania, bo rytm w jakim dotychczas działają spędza im sen z powiek.

Jakie są doświadczenia innych organizacji? Inne modele biznesowe? O czym jeszcze nie pomyślałem/łam?

(wskazówka dla przygotowujących wizytę: pokaż swoje innowacyjne pomysły na finansowanie działań i ludzi, najlepiej żeby były możliwe do przetransponowania, podziel się praktykami: pomysłu na działalność, współpracy z biznesem,