Witamy!

Program “Lider w rzeczywistości hybrydowej” jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed liderami, którzy w czasach zmiennej rzeczywistości muszą łączyć swoje działania w świecie rzeczywistym i wirtualnym. 

Program skierowany jest do osób, które pełnią role liderskie i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji Programu Liderzy PAFW w latach 2019-2020 (XV i/lub XVI edycja Programu). 

 

Podczas trwania programu zapraszamy do: 

 1. poznania wypracowanego w Programie Liderzy PAFW modelu przywództwa,
 2. przyjrzenia się swoim kompetencjom liderskim i wzmocnienia się w pełnieniu roli liderskiej 
 3. podniesieniumiejętności wykorzystywania narzędzi ICT w zarządzaniu zespołem i działaniach kierowanych do społeczności lokalnej
 4. poznania oferty programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

Udział w Programie nie wyklucza udziału w rekrutacji do kolejnych edycji Programu Liderzy PAFW!

 

Zapraszamy!

Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

Lider w rzeczywistości hybrydowej 

 §1

Informacje o Programie 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w Programie „Lider w rzeczywistości hybrydowej”, zwanym dalej „Programem”.
 2. Program skierowany jest do osób działających aktywnie w życiu publicznym,które brały udział w rekrutacji do XV i XVI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Liderzy PAFW), a które nie zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w Programie.
 3. Realizatorem Programu jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-490) przy ul. Wiejskiej 12A.
 4. Program obejmuje swym zakresem organizację5sesji szkoleniowych (2 stacjonarnych i 3 online): 

Spotkania odbędą się w następujących terminach: 

1 sesja zdalna: 17.09.2020 

2 sesja zdalna: 15.10.2020 

3 sesja zdalna: 26.11.2020 

4 sesja stacjonarna:14-16.01.2021 

5 sesja stacjonarna:26-27.02.2021 

z zastrzeżeniem pkt. 5. 

Założenia programowe „Lider w rzeczywistości hybrydowej” przedstawione zostały w informacji o Programie na stronie internetowej www.liderzy.pl. Szczegółowy Programu „Lider w rzeczywistości hybrydowej” zostaną przedstawione uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia. 

Wymagania techniczne dla udziału uczestnika w sesji szkoleniowej online są następujące: dostęp do komputera/laptopa z kamerą, smartfona i internetu, praca na zaproponowanych przez Organizatora aplikacjach i programach wykorzystywanych do zajęć online. 

Udział w Programie jest nieodpłatny. 

 1. Fundacja Szkoła Liderów zastrzega sobie prawo odwołania realizacji Programu lub zmiany terminów i trybu prowadzenia sesji szkoleniowych określonych w ust. 4, jeżeli będzie touzasadnione ograniczeniami lub zakazami wynikającymi ze stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego.

§2

Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Programu  

 1. Do procesu rekrutacji do Programu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które: 

a) wzięły udział w rekrutacjach przeprowadzonych do XV i XVI edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

b) zostałyzaproszonedo rozmów rekrutacyjnych jednak nie zostały wybrane do grupy uczestników Programu XV i XVI edycji.  

2. Informacja o naborze uczestników do Programu zostanie udostępniona na stronie internetowejstronie Programu Liderzy PAFW: www.liderzy.pl

3. Do Programu zostanie przyjętych 30-35 osób. Połowę z nich stanowić będą osoby, które wcześniej uczestniczyły w innych programach finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

4. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy w terminie do2 września2020 roku do godziny 12.00 wypełnić Formularz Zgłoszeniowy online, udostępniony w wiadomości od organizatorów.  

 §

Rekrutacja do Programu  

 1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzą: Koordynator Programu i Komisja Rekrutacyjna składająca się z: (i)1 absolwent Programu Liderzy PAFW,(ii) 1 przedstawiciel Rady Programu, (iii) 1 tutor oraz (iv) członkowie zespołu Liderzy PAFW. 
 2. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w Programie kobiet i mężczyzn,osób, które brały wcześniej udział w innych programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz tych, które będą aplikowały do nich po raz pierwszy.  
 3. Rekrutacja do Programu prowadzona będzie między 29.07.2020r. a 11.09.2020 r. w następujących etapach:  

a) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów/kandydatki drogą elektronicznąpoprzezwypełnienie Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego w ogłoszeniu o rekrutacji na stronie internetowej Szkoły Liderów do dnia 2 września 2020 r. do godz. 12:00 

b) weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów/kandydatek do Programu. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadkubraków formalnych kandydat/kandydatka mogą zostać poproszeni o uzupełnienie brakującychinformacji lub uzupełniającą rozmowę z Komisją. Rozmowy uzupełniające będą się odbywać w dniach 4-109.2020 online; 

c) kwalifikacja uczestników do Programu przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru. Lista osób zakwalifikowanych do Programu zostanie ogłoszona najpóźniej w dniu11.09.2020  na stronie Programu Liderzy PAFW www.liderzy.pl.  

Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria wyboru: 

a) kryteria uczestnictwa określone w Formularzu Zgłoszeniowym (0-5 pkt), 

b)potencjał liderski(0-2 pkt),  

c)umiejętnośćformułowania celów rozwojowych ( 0-2 pkt),  

d)deklaracja udziału w całości Programu( 0-1 pkt),  

 

 1. W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria wyboru decyduje głosPrzewodniczącego Komisji, wybieranego jednogłośnie na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 2. Dla kandydatów i kandydatek, którzy spełnili wymogi uczestnictwa w Programie, a nie zostali wybrani z powodu braku miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do Programu, według kolejności miejsca na tej liście (uzyskanego w ocenie punktowej), w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych doProgramu. Osoby z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do programu będą informowane mailowo. 

 §4

Warunki uczestnictwa w Programie  

 1. Uczestnikiem Programu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Programie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała umowę oudziale w Programie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odmowa podpisania przez kandydata/kandydatkę umowyudziału w Programie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Programie. 
 2. Poza przypadkami opisanymi w ust. 1,rezygnacja z udziału w Programie wymaga pisemnego oświadczenia uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie. Oświadczenie powinno być dostarczone do siedziby Fundacji Szkoła Liderów listownielub w formacie pdf na adres: malgorzata.wojcik@szkola-liderow.pl 
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Programie dopuszcza się możliwość rekrutacji osób z listy rezerwowej poza ustalonymi terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań. 

 §

Postanowienia końcowe  

 1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Szkole określa umowa o szkolenie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Po zakończeniu Programu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziałuw Programie.
 3. Udział w Programie nie wyklucza wzięcia udziału w naborach do kolejnych edycjiProgramuLiderzy PAFW. 
 4. Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać mailowo:liderzy@szkola-liderow.pl. 

Skrócony program

Program skrócony