Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją w Programie Liderzy PAFW

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, proszę się bezpośrednio kontaktować na adres e-mail: daneosobowe@szkola-liderow.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

* związanych z udziałem Pani/Pana w procesie rekrutacji do Programu Liderzy PAFW (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

* informacyjnych, poprzez podanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk osób wybranych w procesie rekrutacji na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

* archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, teleadresowe, doświadczenie zawodowo-społeczne.

Dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość i opis doświadczenia zawodowo-społecznego, przekazujemy Przedstawicielstwu w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wyłącznie w celu uczestnictwa Przedstawicielstwa PAFW w przeprowadzeniu procesu rekrutacji do Programu Liderzy PAFW, a także podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji, a później, w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 10 lat).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Programie Liderzy PAFW.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.