22.01.2020 | Wiadomości

Do 4.02! KONKURS Wizyty studyjne 2020 - Liderzy PAFW a trendy

Konkurs na organizację wizyty studyjnej dla uczestników XV edycji Programu Liderzy PAFW

Absolwentów i absolwentki Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zapraszamy do zorganizowania wizyty studyjnej w swojej miejscowości/w swoim regionie dla uczestników XV edycji.

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentami Programu Liderzy PAFW i uczestnikami jego XV edycji. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów Programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentów i absolwentki wszystkich edycji Programu, którzy są aktywni w wymienionych poniżej obszarach lub mogą zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje. 

Organizatorem konkursu w Programie Liderzy PAFW jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa.

 1. Informacje ogólne

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi.

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 3 osoby z XV edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW. 

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja nie działająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji).

Maksymalna kwota dotacji to 3000 zł.

 1. Na co można przeznaczyć dotację?

Przewidujemy przyznanie do 5 dotacji w wysokości do 3000 zł.

Z dotacji można pokryć koszty:

 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć),
 • dojazdu dla gościa,
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty,
 • wynajmu sali,
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty,
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu,
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem - w sumie max. 15% dotacji, tj. 450 zł

Dofinansowaniu nie będą podlegały zwrotu kosztów dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

 1. Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent.
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty.
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów.
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń.
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu.
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.liderzy.pl.
 1. Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 4 lutego 2020. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji.

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Rady Programu. Rada Programu podejmie decyzję o dotacji dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Radę Programu zostaną przekazane uczestnikom XV edycji i absolwentom Programu oraz zamieszczone zostaną na stronie www.liderzy.pl. Wizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XV edycji., Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie.

Procedura nie przewiduje odwołań od decyzji Rady i Zespołu Programu.

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres agata.gajda@szkola-liderow.pl. Wzór umowy i sprawozdania znajdują się pod linkiem.

.

Informacji związanych z konkursem udziela:

 Agata Gajda – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW

22 556 82 265

agata.gajda@szkola-liderow.pl

 1. Szczegółowy harmonogram konkursu w 2019 roku:
 • 5 lutego  – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych
 • Do 7 lutego – ocena ofert przez Radę Programu i posiedzenie Rady Programu
 • 21-27 lutego – ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XV edycji i absolwentów Programu
 • 2 marca ogłoszenie decyzji o ostatecznym wyborze ofert i przyznaniu dofinansowania
 • Do 14 marca  – podpisanie umów i przekazanie dotacji
 • 16 marca  – 13 maja  – realizacja działań
 • Do 31 maja 2020 - złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu

Tematy przewodnie wizyt studyjnych

Tematy planowanych wizyt powinny odnosić się do poniższych zagadnień, które mają pomóc w określeniu pewnego kierunku i nie ograniczać w planowaniu szczegółowego programu wizyty.           

 

Wizyty studyjne 2020 - Liderzy PAFW a trendy

Pokażcie uczestniczkom i uczestnikom XV edycji oraz absolwentkom i absolwentom, jak poprzez działania liderskie odpowiadacie na wyzwania zmieniającego się świata, jak społeczności lokalne dzięki działalności Waszych instytucji, NGOsów i grup stawiają czoła niepokojącym zjawiskom i rozwijają się.

Podczas wizyty będziecie mogli zaprezentować, jakie podejmujecie działania w odniesieniu do trendów społecznych, politycznych, środowiskowych, gospodarczych i technologicznych takich jak:

 • starzenie się społeczeństwa (np. aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów)
 • migracje (np. integracja migrantów, praca z grupami mniejszościowymi, działania na rzecz uchodźców)
 • kryzys zaufania (np. konsultacje społeczne, budowanie kapitału społecznego, działania strażnicze)
 • zdrowie, w tym zdrowie psychiczne (np. działania w obszarze służby zdrowia, dziania dla osób w kryzysach)
 • kobiece przywództwo (wzmacniane kobiecego przywództwa; empowerment)
 • wyludnianie małych i średnich miejscowości (np. oferta zatrzymywania młodych we wsiach, budowanie tożsamości lokalnej)
 • zmiany w postrzeganiu czasu wolnego, work-life balance (np. organizacja czasu wolnego)
 • zmiany klimatu (np. działania proekologiczne, edukacja ekologiczna)
 • aktywizm młodych (np. edukacja, rozwój młodzieży)
 • rosnące oczekiwanie sprawczości po stronie samorządów (np. budowanie dialogu mieszkańcy-samorząd)
 • zagrożenie populizmem (np. edukacja obywatelska, historyczna )
 • nowoczesne technologie - szanse i zagrożenia (np. edukacja cyfrowa)
 • automatyzacja pracy/praca zdalna (np. działania sieciowe, innowacyjne rozwiązania)