Przywództwo ma wiele twarzy

Istnieją różne teorie przywództwa i odmienne modele kompetencji lidera. Poniżej prezentujemymodel wypracowany na podstawie ponad 15 lat doświadczeń w Progranie Liderzy PAFW

Dlaczego wspieramy liderów?

   
Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Wspieranie aktywności obywatelskiej na rzecz rozwoju lokalnych społeczności jest jednym z głównych zadań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która rozpoczęła swoją działalność programową w 2000 roku. W 2004 roku postanowiliśmy stworzyć program wsparcia dla animatorów lokalnych aktywności, o którego realizację zwróciliśmy się do Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Program „Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności” traktujemy jako kluczową inicjatywę, dzięki której wiele osób uzyskuje wsparcie we wszechstronnym wypełnianiu swojej szczególnej roli w lokalnej społeczności – w budowaniu więzi pomiędzy ludźmi i instytucjami, we wzmacnianiu poczucia wzajemnego zaufania, w efektywnej pracy na rzecz razem definiowanego wspólnego dobra. Obecnie z oferty Programu korzysta blisko 600 osób – uczestników tegorocznych zajęć oraz absolwentów rozsianych po całej Polsce. Tworząc warunki do bezpośrednich spotkań liderów aktywności obywatelskiej, wymiany ich doświadczeń, przenikania idei oraz inicjatyw, w praktyczny sposób staramy się przyczyniać do modernizacji i rozwoju zarówno w skali lokalnych społeczności, jak i całego kraju.

 
Zbigniew A. Pełczyński - założyciel i wieloletni prezes Szkoły Liderów

W anglojęzycznym świecie liderzy zawsze byli wysoko cenieni. Byli też i nadal pozostają wyraźnie rozróżniani od tych, którzy sprawują formalną lub aktualną władzę w jakimś zespole lub organizacji i „posługują się kijem lub marchewką”. „Leaders” to ci, którzy potrafią doprowadzić innych do realizacji wspólnotowego celu - dzięki jasnej wizji, natchnieniu nią innych, udanej mobilizacji poparcia i niezbędnych środków - słowem: perswazji, że warto i można. Prawdziwych liderów - liderów „sensu stricto” - poszukuje się dziś we wszystkich sektorach życia społecznego. Tego wymaga kurczenie się środków w stosunku do rosnących wyzwań, gwałtownej dynamiki przemian oraz ciągle postępującej globalizacji.Kim jest lider?

Jeśli Twoje działania inspirują innych do tego, by śnić o większych rzeczach, uczyć się więcej, robić więcej i stawać się lepszymi, jesteś liderem.

John Q. Adams

Nasz model przywództwa

Lider skutecznie realizuje wizję zmiany w swoim środowisku, odwołując się do jego potrzeb, angażując innych i tworząc warunki do współpracy wokół wspólnych

Lider jest wiarygodny 
 1. Rozumie na czym polega rola i zadania lidera społeczności lokalnej/środowiska i świadomie podejmuje tę rolę.
 2. Jest świadomy siebie. Zna swoje mocne strony i swoje ograniczenia, do nich dostosowuje swoją liderską rolę.
 3. Jest świadomy swoich wartości, celów i przekonań. 
 4. Dba o spójność swoich działań z wyznawanymi wartościami i przekonaniami. 
 5. Jego motywacje są jawne i zgodne z deklarowanymi.
 6. Zna się na tym, co robi i jest otwarty na poszerzanie horyzontów. 
 7. Widzi swoje działania w szerszym kontekście rozwoju Polski.
Lider ma wizję zmiany w środowisku
 1. Ma wyraźnie określone środowisko działania i dobrze zna jego specyfikę, potencjał i problemy.
 2. Ma konkretny i innowacyjny pomysł na zmianę w swoim środowisku.
 3. Wizja zmiany odwołuje się do potrzeb środowiska, ale również potencjału i wyzwań, które w środowisku dostrzega lider. 
 4. Potrafi opisać swoje środowisko po przeprowadzonej zmianie
 5. Ma odwagę eksperymentowania, podejmowania ryzyka.
Lider angażuje i inspiruje innych
 1. Potrafi przekazać wizję zmiany w sposób angażujący innych.
 2. Buduje relacje z reprezentantami różnych grup interesów w środowisku. Dociera do ich potrzeb, poszukuje wspólnych obszarów, by wokół nich budować współpracę. Jest uznawany za istotnego partnera w środowisku.
 3. Buduje wzajemne zaufanie i współpracę w środowisku oraz w zespole, z którym pracuje.
 4. Kierując ludźmi, dąży do samodzielności i wzmocnienia swoich współpracowników poprzez dzielenie się odpowiedzialnością, rozwój ich kompetencji i udzielanie informacji zwrotnych.
Lider wprowadza zmianę
 1. Przekłada wizję na plan jej realizacji (wyznacza cele, dobiera narzędzia do ich realizacji, planuje kolejne etapy).
 2. Tworzy strategię wywierania wpływu, aby przeprowadzić zmianę. Zajmuje pozycję, która umożliwia przeprowadzenie planowanej zmiany.
 3. Dysponuje lub potrafi pozyskać zasoby merytoryczne, finansowe oraz formalne niezbędne do przeprowadzenia zmian. Potrafi je wykorzystywać.
 4. Potrafi korzystać z wzorów, przykładów, inspiracji, dostosowując je do specyficznych warunków swojego środowiska.
 5. Jest skuteczny, konsekwentnie realizuje plan, osiąga konkretne, planowane efekty również w stresujących sytuacjach. 
 6. Poddaje ocenie działania i ich rezultaty; wyciąga wnioski.
 7. Potrafi zapewnić trwałość zmiany.