Co się wydarzyło w FIA jesienią 2023?

Za nami 5 spotkań i działań zrealizowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich. Agnieszka Pytlik koordynowała inicjatywę: „Śląskie liderstwo u progu sprawiedliwej transformacji”. Podczas spotkania FIA odbyła się dyskusja o wizjach pracy liderskiej w perspektywie zmiany transformacyjnej. Uczestnicy pracowali nad wspólnymi inicjatywami i planami, łączenia obszarów pracy liderskiej (takich jak kultura, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, przedsiębiorczość społeczna, praca na rzecz liderów, młodzież, edukacja, sport, sprawiedliwość) w synergiczne działania. FIA na śląsku to też sieciowanie, koleżeńska superwizja, wyrównywanie wiedzy i wzajemne wsparcie. Trzy dni były czasem rozmów o tym czym jest dla grupy i co oznacza sprawiedliwa transformacja w perspektywie najbliższych dziesięcioleci? Jaki wpływ będzie miała na śląskie organizacje, tematy którymi się zajmujemy, nasze lokalne społeczności i odbiorców naszych działań? Jakie liderskie kompetencje będą nam niezbędne, by najpierw przetrwać, a potem zorganizować się w zmianie? Czy wzmocni nas zawiązane Partnerstwo? Czy wymiana zasobów, kompetencji, doświadczeń pozwoli nam zawiązać dobre, mocne nieformalne konsorcjum i świadomie wprowadzać w zmianę kolejnych liderów i liderki? Podczas spotkania uczestnicy dzielili się spostrzeżeniami, doświadczeniami, obawami. Dobrej perspektywy nadawał z senatorskiego punktu widzenia będący podczas FIA Senator RP – Piotr Masłowski.    

Inicjatywa zgłoszona przez Martynę Owczarz pt. „Lider stawia granice, czyli jak sobie radzić z wyczerpaniem?” również sieciowała absolwentów z południa kraju. Głównym działaniem był warsztat z psycholożką nt. praktycznych sposobów radzenia sobie z przemęczeniem oraz trening asertywności. Uczestnicy poznali techniki: radzenia sobie ze stresem, z napięciami, stawiania granic. Wymieniali swoje sposoby radzenia sobie ze zmęczeniem. Praktykowali techniki relaksacyjne. Rezultatem FIA jest broszura informacyjna na ten temat dla wszystkich absolwentów.

Inicjatywa zgłoszona przez Damiana Ziembę: „Tworzenie trzecich miejsc twórczych na Podkarpaciu” rozpoczęła się od zorganizowania serii spotkań, których celem było zgłębienie tematu trzecich miejsc i ich roli w społeczności. Pierwsze spotkania miały charakter organizacyjny, podczas których omawiano koncepcję inicjatywy, określano cele oraz planowano kolejne działania. Następnie przeprowadzono warsztaty, skupiając się na identyfikacji potencjalnych lokalizacji dla trzecich miejsc oraz opracowaniu koncepcji ich działania. W trakcie inicjatywy organizatorzy nawiązali liczne kontakty z innymi liderami społecznymi i organizacjami, co otworzyło nowe możliwości współpracy i wymiany doświadczeń.

Aktywny udział w inicjatywie pozwolił rozwijać umiejętności związane z zarządzaniem projektem, promocją, networkingiem oraz organizacją wydarzeń, co może przyczynić się do skuteczniejszego realizowania naszych celów. Inicjatywa zwróciła uwagę na współczesne problemy globalne poprzez koncentrację na trzecich miejscach jako odpowiedzi na wyzwania społeczne i kulturowe. Trzecie miejsca, jako przestrzenie otwarte dla różnorodnych grup społecznych, stanowią odpowiedź na problemy globalne, takie jak izolacja społeczna, brak integracji społecznej czy kryzys wartości kulturowych. Poprzez identyfikację, analizę i rozwój trzecich miejsc, inicjatywa podejmuje konkretne działania mające na celu przeciwdziałanie tym problemom. Przestrzenie te stają się miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i integracji społecznej, co sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich oraz wspieraniu różnorodności kulturowej.

Inicjatywa zgłoszona przez Łukasza Kasperczyka: „Przerwa od presji. Kulturalny warsztat wytchnieniowy.” to weekendowe spotkanie w Żyrardowie. Uczestnicy nauczyli się dzięki warsztatom i spotkaniom „samowsparcia” własnego ciała poznając metody medytacji, regulacji napięć w ciele, jak zmniejszać negatywne skutki stresu w ciele. Uczestnicy nauczyli się jak prowadzić warsztat integracyjny metodą improwizacji oraz jak realizować spacery uważności. Celem spotkania było sieciowanie środowiska ludzi kultury, redukcję stresu i naukę jak samemu sobie z nim radzić oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Inicjatywa zgłoszona przez Piotra Wlizło „Polskie drogi” została zorganizowana na Ziemi Chełmińskiej przez doświadczonych liderów samorządowych Agnieszkę Dalke oraz Jakuba Kochowicza z Gminy Lisewo. Ośrodek, w którym się spotkaliśmy był niezwykłym przykładem współpracy dwóch samorządów Gminy Lisewo i Gminy Miasta Chełmno. Pomimo tego, że ośrodek znajduje się na terenie miasta, jest zarządzany przez Gminę Lisewo (poprzez Zakład Aktywności Zawodowej). Rozmowa o współpracy i budowaniu partnerstwa była głównym celem większości działań FIA. Inicjatywa przyniosła liczne korzyści, w tym większe zainteresowanie społeczności naszymi inicjatywami, dodatkowe wsparcie ze strony samorządu oraz wzmocnienie współpracy między różnymi grupami społecznymi i przyczyniło się do budowy bardziej zjednoczonej, zaangażowanej społeczności lokalnej.

Skip to content