Fundusz Inicjatyw Absolwenckich – DOTACJA 4000 zł

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich organizowany w ramach programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 2022/2023 

Jest po to, aby: 

 • podtrzymywać powstałe między liderkami i liderami więzi, 
 • umacniać środowisko ludzi zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji,  
 • ułatwiać nawiązywanie współpracy,  
 • wzmacniać efektywność działań prowadzonych w lokalnych środowiskach, 
 • spotykać się i rozwijać, także on-line, 
 • podtrzymywać związek uczestników programu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 

Cel Funduszu  

Celem Funduszu jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek, pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę. W tej edycji Funduszu planujemy dofinansować do 5-6 inicjatyw absolwenckich. 

Na co można przeznaczyć środki? 

Dotacja może być wykorzystana na przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatyw/działań/pomysłów. W tej edycji szczególnie zachęcamy do składania wniosków osoby chcące sieciować się branżowo (dyrektorzy/dyrektorki domów kultury, osoby z OSP, osoby prowadzące grupy/związki młodzieżowe, edukacja leśna i inne) a także regionalnie np. w ramach jednego województwa. 

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów: 

 • działania rozwojowe i sieciujące on-line, 
 • spotkania tematyczne, 
 • zjazdy/spotkania regionalne, 
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,  
 • wizyty tematyczne, 
 • job-shadowing/mentoring absolwentów dla absolwentów, 
 • doradztwo/tutoring Absolwenci Absolwentom, 
 • objazdowe/cykliczne wystawy, festiwale, spotkania, warsztaty, 
 • inne działania służące realizacji celów funduszu. 

Mogą się one odbywać on-line lub osobiście z zachowaniem aktualnych wytycznych i ostrzeżeń sanitarnych. 

Z dotacji można pokryć koszty: 

 • dostępu do platform i narzędzi internetowych, 
 • podróży w trakcie trwania wizyty, wyżywienia, zakwaterowania, 
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie, 
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp., 
 • zakupu materiałów edukacyjnych, 
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy, 
 • innych – w zależności od charakteru projektu 
 • koszty administracji i koordynacji: do 15% wartości projektu 

Dotacje nie będą przyznawane na: 

 • sfinansowanie udziału osób spoza sieci absolwenckiej (udział takich osób jest możliwy, o ile nie generuje kosztów). 
 • wynagrodzenie dla absolwentów i organizatorów biorących udział w inicjatywie (poza kosztami administracji i koordynacji do 15% dotacji) 
 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery), 
 • wyjazdy mające znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, 
 • indywidualne projekty rozwojowe: kursy, szkolenia, wyjazdy. 

Przykłady zrealizowanych inicjatyw można zobaczyć tu:  

1. Publikacja “Wioski tematyczne” powstała w ramach FIA – koordynacja Jacek Piwowarski 
2. Spotkanie nt dobrych praktyk dotyczących sprawnego zarządzania, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w samorządzie, pielęgnowania dziedzictwa i budowania społeczeństwa wspólnotowego – koordynacja Marta Smejda.

Kto może aplikować? 

Fundusz jest przeznaczony dla absolwentów i absolwentek wszystkich zakończonych już edycji programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Wysokość dofinansowania 

Całkowita kwota dotacji na inicjatywę wynosi do 4.000 zł i finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Aplikowanie do funduszu 

Inicjatywę absolwencką należy zgłosić poprzez wypełnienie
wniosku o dofinansowanie. 

Terminy: 

16.09 – 03.10.2022 r. – nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Absolwenckich 
05.10 – 10.10.2022 r. – ocena wniosków 
11.10 – 13.10.2022 r. – ogłoszenie wyników naboru 
13.10 – 31.12.2022 r. – realizacja inicjatyw dofinansowanych z FIA 
31.01.2023 r. – ostateczna data rozliczenia dotacji i oddania sprawozdania z jej przebiegu 

Kryteria oceny zgłoszeń 

 • W inicjatywę zaangażowanych będzie co najmniej 3 Alumnów programu Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji). [zgłaszać inicjatywę może 1 osoba]. 
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy. 
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań. 
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem zarówno w sieci programu Liderzy PAFW, jak i poza nią. 
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na liderzy.pl
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona. 
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona. 

Procedura oceny wniosków 

1. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wchodzą: przedstawiciele Rady programu, przedstawiciele tutorów, Przedstawiciele PAFW i osoby z zespołu programu Liderzy PAFW. 

2. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu tygodnia od zakończenia naboru.  

3. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją osoby lub przedstawiciela grupy osób składających wniosek.  

4. Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji.  

Osoba do kontaktu: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl  

Czekamy na Wasze propozycje. Aplikujcie! =>>Termin do 3.10.2022 r.

Skip to content