FUNDUSZ INICJATYW ABSOLWENCKICH: Edycja specjalna „Wsparcie w okresie pandemii”

Fundusz Edycja specjalna „Wsparcie w okresie pandemii”  przeznaczony jest na dofinansowanie inicjatyw absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW, które mają na celu sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, wzajemne wsparcie w sieci Alumnów w okresie pandemii poprzez użycie form i narzędzi on-line.  

Kto może aplikować? 

Każdy absolwent i absolwentka wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   

Wysokość dofinansowania 

Dotacja dla grupy inicjatywnej w wysokości do 100 finansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Przeznaczenie i termin wykorzystania dotacji: 

 • przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie inicjatywy oraz wypromowanie jej rezultatów.  
 • realizacja inicjatywy o dowolnej długości trwania, ale nie wcześniej niż od momentu ogłoszenia wyników konkursu do 20 maja 2020 roku.  

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów: 

 • spotkania branżowe/tematyczne on-line,  
 • superwizje grupowe on-line 
 • zjazdy/spotkania regionalne on-line,  
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,   
 • wirtualne wizyty tematyczne,  
 • doradztwo/tutoring on-line,  
 • inne działania służące realizacji celów funduszu.  

Z dotacji można pokryć koszty:  

 • koszty osobowe koordynacji inicjatywy 
 • wynagrodzenia ekspertów, moderatorów, gości   
 • koszty sprzętu IT 
 • koszty narzędzi on-line i dostępów do platform 
 • koszty telekomunikacyjne, np. dostępu do Internetu 
 • cześć kosztów stałych niezbędnych do realizacji projektów  
 • innych – w zależności od charakteru projektu.  

  

Aplikowanie do funduszu 

Należy zgłosić inicjatywę absolwencką, korzystając z załączonego krótkiego formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rhbt3U2rek69W4VN39WxtUKLW97hbwpFvF7PVs5csMFUMk1EOUQ2VzY2RTY5STBUVkNGRzNWNUpDNy4u

Kryteria oceny zgłoszeń 

 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy. 
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań. 
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem zarówno w sieci Programu Liderzy PAFW, jak i poza nią.  

Procedura 

Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wejdzie dwóch tutorów Programu Liderzy PAFW. Przedstawiciele Szkoły Liderów organizują prace komisji, w której mają głos doradczy. Komisja przyzna dofinansowanie maks. 10 inicjatywom.  

Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją.  

Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji, musi zostać rozliczona do 30 maja 2020 roku. 

Osoba do kontaktu: agata.gajda@szkola-liderow.pl 

Skip to content