Fundusz Inicjatyw Absolwenckich

Fundusz Inicjatyw Absolwenckich przeznaczony jest na dofinansowanie inicjatyw absolwentów i absolwentek Programu Liderzy PAFW, które mają na celu sieciowanie, wymianę doświadczeń, współpracę, rozwój i wzajemne wsparcie w sieci Alumnów.

Cel funduszu

Celem Funduszu jest wsparcie działań absolwentów i absolwentek programu Liderzy PAFW pozwalających na sieciowanie, wzmacnianie więzi pomiędzy absolwentami, wymianę liderskich doświadczeń i współpracę.  

Kto może aplikować?

Każdy absolwent i absolwentka wszystkich zakończonych już edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.  

Na co można przeznaczyć środki?

Dotacja może być wykorzystana na przygotowanie, przeprowadzenie lub podsumowanie inicjatyw/działań/pomysłów. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków osoby chcące sieciować się branżowo (dyrektorzy/dyrektorki domów kultury, osoby z OSP, osoby prowadzące grupy/związki młodzieżowe, edukacja leśna i inne), a także regionalnie np. w ramach jednego województwa. 

Mogą to być następujące działania zaplanowane przez absolwentów: 

 • spotkania tematyczne, 
 • zjazdy/spotkania regionalne, 
 • wspólna praca nad modelowymi, systemowymi rozwiązaniami,  
 • wizyty tematyczne, 
 • job-shadowing/mentoring absolwentów dla absolwentów, 
 • doradztwo/tutoring Absolwenci Absolwentom, 
 • objazdowe/cykliczne wystawy, festiwale, spotkania, warsztaty, 
 • inne działania służące realizacji celów funduszu,
 • działania rozwojowe i sieciujące on-line.

Z dotacji można pokryć koszty:
 • dostępu do platform i narzędzi internetowych, 
 • podróży w trakcie trwania wizyty, wyżywienia, zakwaterowania, 
 • wynagrodzenia dla trenera, eksperta, specjalisty w danej dziedzinie, 
 • udziału w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach, itp., 
 • zakupu materiałów edukacyjnych, 
 • stworzenia publikacji, filmu, grafiki prezentującej rezultaty inicjatywy, 
 • innych – w zależności od charakteru projektu, 
 • koszty administracji i koordynacji: do 15% wartości projektu.

Dotacje nie są przyznawane na:
 • sfinansowanie udziału osób spoza sieci absolwenckiej (udział takich osób jest możliwy, o ile nie generuje kosztów),
 • wynagrodzenie dla absolwentów i organizatorów biorących udział w inicjatywie (poza kosztami administracji i koordynacji do 15% dotacji),
 • zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery), 
 • wyjazdy mające znamiona turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, 
 • indywidualne projekty rozwojowe: kursy, szkolenia, wyjazdy. 

Przykłady zrealizowanych inicjatyw można zobaczyć tu:  

1. publikacja “Wioski tematyczne” powstała w ramach FIA – koordynacja Jacek Piwowarski 
2. spotkanie nt dobrych praktyk dotyczących sprawnego zarządzania, pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć w samorządzie, pielęgnowania dziedzictwa i budowania społeczeństwa wspólnotowego – koordynacja Marta Smejda.

Wysokość dofinansowania

W tej chwili całkowita kwota dotacji na inicjatywę wynosi do 4.000 zł i finansowana jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Aplikowanie do funduszu

Konkurs FIA odbywa się dwa razy w ciągu roku: na wiosnę i na jesieni.

Kryteria oceny zgłoszeń
 • W inicjatywę zaangażowanych będzie co najmniej 3 Alumnów Programu Liderzy PAFW (szczególnie zależy nam na tym, aby w grupie inicjatywnej były osoby z różnych edycji). [zgłaszać inicjatywę może 1 osoba]. 
 • Inicjatywa służy sieciowaniu, poznawaniu się, współpracy. 
 • Efekty (albo samą formę inicjatywy) mogą wykorzystać inni Alumni – w ten sposób powstaje zbiór narzędzi sieciowania oraz różnych modelowych rozwiązań. 
 • Realizatorzy inicjatywy upowszechniają to, co zrobili razem, zarówno w sieci Programu Liderzy PAFW, jak i poza nią. 
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swoich profili na liderzy.pl
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to ta poprzednia musi być zakończona, sprawozdana i rozliczona. 
 • Jeżeli inicjatywa jest kontynuacją poprzedniej, to grupa inicjatywna powinna zostać poszerzona. 

Procedura oceny wniosków

1. Każde zgłoszenie zostanie przeczytane i ocenione według powyższych kryteriów przez powołaną w tym celu komisję, w której skład wchodzą: przedstawiciele Rady Programu, przedstawiciele tutorów, Przedstawiciele PAFW i osoby z Zespołu Programu Liderzy PAFW. 

2. Komisja podejmie decyzję o przyznaniu środków w ciągu tygodnia od zakończenia naboru.  

3. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dotacyjnej zawartej pomiędzy Szkołą Liderów a organizacją osoby lub przedstawiciela grupy osób składających wniosek.  

4. Inicjatywa może rozpocząć się od razu po ogłoszeniu decyzji komisji.  

Wizyty studyjne

Konkurs dotyczący wizyt studyjnych skierowany jest do absolwentek i absolwentów Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z uczestnikami i uczestniczkami trwającej w danym roku, kolejnej edycji programu. Absolwenci i absolwentki składają wnioski o dotację na dofinansowanie organizacji takiej wizyty, która odbywa się w ich miejscowości lub regionie.

Celem wizyt jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentkami i absolwentami Programu Liderzy PAFW oraz uczestniczkami i uczestnikami edycji. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentki i absolwentów wszystkich edycji programu. Mogą oni zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje.  

Informacje ogólne

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, z czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi. 

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. Wizyta może zostać zorganizowana dopiero wtedy, gdy zgłosi się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 4 osoby z aktualnej edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW.  

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja niedziałająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji). 

Przeważnie dofinansowujemy maksymalnie 5 wniosków. Konkurs na wizyty studyjne ogłaszany jest co roku w styczniu i jest dwuetapowy. Maksymalna kwota dotacji na wizyty studyjne w 2023 roku wyniesie 4000 zł.

Na co można przeznaczyć dotację?

Z dotacji można pokryć koszty: 

 • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wizyty, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID19,
 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć), 
 • dojazdu dla gościa, 
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty (zgodnie z oficjalnymi wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego),
 • wynajmu sali, 
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty, 
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu, 
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem – w sumie maks. 15% dotacji.

Dofinansowaniu nie podlegają zwroty kosztów dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie są uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.  

Kryteria i sposób oceny ofert

Oferty są oceniane wg następujących kryteriów: 

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent. 
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty. 
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów. 
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń. 
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu. 
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.liderzy.pl

Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu

Oferty przyjmowane są drogą elektroniczną. Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. maks. 2-minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty), zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony online (np. na Youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji. 

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Rady Programu. Rada Programu podejmie decyzję o dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Radę Programu zostaną przekazane uczestnikom edycji i absolwentom Programu oraz zamieszczone zostaną na stronie www.liderzy.pl. Wizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników z edycji. Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie. 

Procedura nie przewiduje odwołania od decyzji Rady i Zespołu Programu. 

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl.  

Informacji związanych z konkursem udziela: Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW, tel. 501825466 
e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl 

Skip to content