Biblioteka Publiczna w Łosiowie

Ludwika Chojnacka

Łosiów, Opolskie, Edycja II

O sobie

Pracuję w Bibliotece Publicznej w Łosiowie. Od 1999 działam w Towarzystwie Miłośników Łosiowa i Okolic w Zarządzie, a od 2004 jestem Przewodniczącą. Łącząc pracę w Bibliotece i działalność w Stowarzyszeniu jestem animatorką kultury w swoim regionie, autorką i organizatorką wielu imprez kulturalnych, patriotycznych, folklorystycznych i edukacyjnych. Swoje działania kieruję do mieszkańców Łosiowa i okolicznych wsi w różnych grupach wiekowych, a są to : spotkania autorskie, wyjazdy edukacyjne, konkursy wiedzy o regionie, wystawy historyczne i okolicznościowe, prezentacje promujące lokalną twórczość, promocja regionu oraz obchody rocznicowe ważne dla lokalnej społeczności. Z mojej inicjatywy powstał i działa przy Towarzystwie od 2004 r. zespół folklorystyczny „Łosiowianie” /22 osoby/, „Grupa Teatralna” skupiająca dzieci, młodzież i seniorów. Moją pasją jest kultura kresowa. Gromadzę wszystko, co związane jest z Wołyniem, z którego wywodzi się większość rodzin łosiowskich, a jest to obok wiadomości naukowych: sprzęt codziennego użytku, literatura, zdjęcia przedwojenne i współczesne, wspomnienia, piosenki, obrazy i wiersze. Obok dbałości o pielęgnowanie korzeni istotną część działań zajmuje wiedza o Ziemi Łosiowskiej, o jej historii, tej sprzed osiedlenia i tej współczesnej. W tym celu gromadzę w Bibliotece wszystkie materiały i dokumenty, wycinki prasowe, pamiątki, zdjęcia i wydawnictwa. Wielokrotnie nagradzana przez władze i instytucje dyplomami, listami gratulacyjnymi i słowami podziękowań za swoją pracę. Posiadam umiejętność integrowania działań wszystkich organizacji społecznych Łosiowa oraz zjednywania partnerów w instytucjach i władzach lokalnych do celów lepszego wykonania zadania.

Skip to content