Burmistrz Miasta Kraśnik

Piotr Janczarek

Samorząd, Rozwój lokalny

Kraśnik, Lubelskie, Edycja I

O sobie

Pełnię funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kraśnik oraz Sekretarzem Kraśnickiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju. Jako Kierownik Referatu Organizacyjnego odpowiadam m. in. za: Pozyskiwanie i zarządzanie środkami zewnętrznymi, Obsługę administracyjną Rady Gminy, Realizację zadań w zakresie zamówień publicznych, Prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Gminy Kraśnik, Promocję Gminy Kraśnik, Współpracę z organizacjami pozarządowymi. Ponadto pełnię funkcję Administratora Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kraśnik, współredaktora gazetki gminnej ,,Nasza Gmina Kraśnik,, oraz Pełnomocnika Wójta ds. Społeczeństwa Informacyjnego Gminy Kraśnik i Pełnomocnika Wójta ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi. Moja praca zawodowa jest ściśle związana z działaniami na rzecz środowiska lokalnego Gminy Kraśnik. Od kilku lat obok koordynowania projektów infrastrukturalnych związanych z remontem placówek oświatowych, przebudową dróg, budową wodociągów, z udziałem środków zewnętrznych, które pozyskuję – realizuję i koordynuję projekty, których odbiorcami są dzieci, młodzież szkolna, osoby bezrobotne i absolwenci z terenów wiejskich. Do najważniejszych należał: projekt publicznego Gimnazjum w Stróży pt. „Chcę zostać człowiekiem mediów!” zrealizowany w ramach Programu ,,Równać Szanse 2004 Małe granty Regionalne,”. Obecnie koordynuję pracę Gminnego Centrum Informacji w Stróży oraz realizację projektu pt. ,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Bór pełniącej funkcje kulturalne,, złożonego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. W latach 2003-2006 uczestniczyłem jako konsultant w pracach zespołów roboczych podczas opracowywania dokumentów strategicznych Gminy Kraśnik, m. in. Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kraśnik na lata 2004-2013, Planów Rozwoju Sołectw Gminy Kraśnik, Strategii Informatyzacji Gminy Kraśnik na lata 2005-2013, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kraśnik na lata 2005-2013. Jestem jednocześnie współautorem przedmiotowych dokumentów. W latach 2004-2006 brałem aktywny udział w zorganizowaniu festynów sportowych i dożynek gminnych, a w 2005 i 2006 roku miałem przyjemność i zaszczyt współprowadzić dożynki gminne. Z inicjatyw wykraczających poza teren Gminy Kraśnik i nie związanych z pracą zawodową, najbardziej cenię sobie wspieranie działań Kraśnickiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju. Liczę, że dzięki tym inicjatywom i działaniom przyczynię się do zagospodarowania niewykorzystanego dotychczas potencjału gospodarczego i intelektualnego mieszkańców Gminy Kraśnik, a szczególnie młodzieży szkolnej, absolwentów i bezrobotnych, co stworzy podstawy do budowy społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego na terenie Gminy. Najważniejszą wartością jaką wyniosłem z uczestnictwa w programie Liderzy PAFW, była możliwość skonfrontowania i wymiany swoich doświadczeń z doświadczeniami liderów (koleżanek i kolegów) z całej Polski, którzy realizują podobne projekty i podejmują inicjatywy dla swoich społeczności lokalnych oraz współpraca z tutorem nad indywidualną ścieżką rozwoju.

Aktualnie jestem burmistrzem miasta Kraśnik i radnym powiatu kraśnickiego w ramach komitetu PSL.

Skip to content