STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GOGOŁOWICE

Wanda Dobrzyńska

Ekologia i ochrona środowiska, Rozwój lokalny, Samorząd, Kultura, Dzieci i młodzież

Gogołowice, Dolnośląskie, Edycja VI

O sobie

Jestem emerytowaną nauczycielką. W roku 2000, kiedy Rada Gminy Lubin, z uwagi na małą liczbę dzieci, zlikwidowała szkołę, którą kierowałam, założyłam razem z rodzicami STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GOGOŁOWICE. Zostałam wybrana prezesem stowarzyszenia. Stowarzyszenie przejęło budynek od Gminy i dalej prowadziliśmy szkołę. I tym sposobem.. zaczęłam nieznaną mi wcześniej pracę w organizacji pozarządowej. Nawiązałam współpracę z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. Stowarzyszenie pozyskiwało fundusze na kursy dla rolników i bezrobotnych ze środków ARiMR i innych źródeł. Z otrzymywanych dotacji na kursy, 3 lata z rzędu, / razem 45.000zł./ oraz innych źródeł stowarzyszenie zakupiło komputery i urządziło w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gogołowice – pracownię komputerową z Internetem / 2001-2002rok/ Była to pierwsza pracownia komputerowa z Internetem w Gminie Lubin. Pracownia służyła i służy wszystkim mieszkańcom wsi. Ma to ogromne znaczenie dla dzieci i młodzieży, która dojeżdża do szkół. Wcześniej w szkole samorządowej, a później poprzez działalność stowarzyszenia, rozwijałam dynamicznie edukację ekologiczną. Publiczna Szkoła Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gogołowice przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie na rozpoczęcie budowy ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Staw – Gogołowice”. Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” w Legnicy. Zorganizowałam warsztaty ekologiczne pn. „Wykorzystanie istniejącego stawu na edukację w naturze i miejsce na rekreację”, prowadzone przez dr Andrzeja Ruszlewicza i dr Andrzeja Szlachetkę, w których uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Lubin i Radni Komisji Ekologicznej oraz mieszkańcy wsi. Szkoła otrzymała z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie 2.000zł. Ktoś powie – co to za pieniądze. Ale zaczęłam poszukiwania większych dotacji, aby zrealizować założone plany. Wyruszyłam do WFOŚiGW, PFOŚiGW oraz UG Lubin. Wspólnie z WFOŚiGW , PFOŚiGW, UG Lubin, Fundacją „Zielona Akcja” i Mieszkańcami wsi Gogołowice został odmulony i odbudowany staw we wsi i zbudowana ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Staw – Gogołowice” na łączną kwotę 133.970zł. We wrześniu 2007r otrzymałam pozytywną odpowiedź z WFOŚiGW, PFOŚiGW i UG Lubin, że przyznano stowarzyszeniu środki (łącznie 15 470zł.) na przeprowadzenie warsztatów p.n. „Sposoby ochrony środowiska wewnątrz wsi Gogołowice”. Warsztaty trwały 3 dni. Dwa dni dla nauczycieli w celu przygotowania ich do prowadzenia zajęć z młodzieżą na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej „Staw – Gogolowice” ; jeden dzień dla sołtysów Gminy Lubin i radnych Komisji Ekologicznych w celu pokazania, jak można chronić przyrodę wewnątrz wsi i zmienić wizerunek wsi. Wzbogacono też ścieżkę w stoły, ławy i zakupiono kostkę, a mieszkańcy Gogołowic ułożyli chodnik i schody do wiaty. Członkowie stowarzyszenia napracowali się bardzo! Ale opłaciło się. Wieś ma piękny staw, ścieżkę przyrodniczą, ale przede wszystkim budujemy społeczeństwo obywatelskie. Nie ustaję w pracy na rzecz społeczności wsi Gogołowie i Gminy Lubin. Piszę wnioski o środki na realizację programów edukacyjnych. W kwietniu 2007r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” – stowarzyszenie pozyskuje środki na naukę języka angielskiego dzieci i młodzieży w celu wyrównania szans edukacyjnych, w kwocie 8 000zł. Zainicjowałam i pomagałam Księdzu Proboszczowi w pozyskaniu funduszy na wykonanie dokumentacji dotyczącej renowacji kościoła w Gogołowicach. Obecnie piszę wnioski o dotacje na remont kościoła. W 2007 wysłałam wniosek do RZECZPOSPOLITEJ INTERNETOWEJ na zadanie p.n.. „Akademia Umiejętności Gogołowiczan”, którego celem było założenie sieci Internetowej we wsi. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice nawiązało pracę partnerską z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich Projekt „Akademia Umiejętności Gogolowiczan” realizowany od 06.10.2007r. do 30.03.2008r za kwotę 15.000zł. zakończył się sukcesem. 90% mieszkańców ma już w domu Internet, a pozostali w każdej chwili mogą się podłączyć. W listopadzie 2007r. otrzymałam wiadomość, że stowarzyszenie, decyzją Narodowej Rady Ekologicznej otrzymało nominację IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, w kategorii „Promotor Ekologii” i że 22.11.07. odbędzie się u nas audyt. Decyzją Kapituły Narodowej Rady Ekologicznej- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice zostało laureatem IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, w kategorii „Promotor Ekologii”, a w X edycji otrzymało Certyfikat „Przedłużenie znaku”. Zapraszamy na stronę www.gogolowice.republika.pl Edycję konkursu stypendialnego „zDolny Śląsk” na Dolnym Śląsku wspierają tzw. „poławiacze pereł” — organizacje powołane przez Fundację Edukacji Międzynarodowej na Lokalnych Partnerów. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice jest Lokalnym Partnerem Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma za zadanie pomóc w kształtowaniu intelektualnych i społecznych elit naszego regionu. Pomaga najlepiej rokującym Dolnoślązakom niwelować edukacyjne bariery finansowe, na które napotykają. Otwiera przed nimi dodatkowe szanse rozwoju. Brałam czynny udział w napisaniu Planu Odnowy Wsi Gogołowice, który został przyjęty uchwałą na Zebraniu Wiejskim w dniu 10.02.2009r. Dnia 17 marca, na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Gogołowice, mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Sołectwa Gogołowice do programu „Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim”. Opracowałam wniosek na realizację projektu „Akademia Społeczeństwa Obywatelskiego” do FIO, który kontynuował działania z projektu „Akademia Umiejętności Gogołowiczan” i realizowany był od czerwca 2009 do grudnia 2009 za kwotę 31.000zł. W roku 2009 zostałam Liderem Dolnego Śląska i Reprezentowałam Dolny Śląsk w IX edycji Konkursu „Kryształowej Koniczyny”. Decyzją Komisji Konkursowej IX Konkursu „Kryształowej Koniczyny” zostałam nominowana do Nagrody Fundacji 4h : www.fundacja4h.org.pl. Ale się rozpisałam, ale proszę mi wierzyć, że ujęłam tylko najważniejsze projekty i działania na rzecz społeczności, w której i ja jestem, mojej „małej ojczyzny”. Lubię pracować z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi. Cieszę się, widząc efekty naszej pracy. Jestem uparta i konsekwentna w dążeniu do celu. Jako ciekawostkę podaję 3 fakty. 1. Przez 10 miesięcy „byłam w delegacji”. W roku 2003 zostałam skierowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie do pracy na Ukrainę. W roku szkolnym 2003-2004 uczyłam języka polskiego w Polskiej Szkole w Gródku Podolskim, wybudowanej przez Wspólnotę Polską, a także zorganizowałam pracownię polonistyczną i wprowadziłam kilka tradycji, które funkcjonują do dziś. 2. W 2008r. otrzymałam zaproszenie od Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Parlamentarnej Grupy Kobiet na debatę „Kobiety w Polityce”, która odbyła się w dniu 21 października 2008r. w Sejmie RP. 3. Warto zaznaczyć, że została napisana przez p. Dorotę Kusio – dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gogołowie – praca magisterska na temat „Małej Szkoły” z Gogołowic. Natomiast na temat Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice pracę licencjacką napisała mieszkanka Gogołowic, nasza uczennica, Paulina Woźniak. Obydwie Panie korzystały z mojej skromnej pomocy przy pisaniu pracy. Prywatnie – zamężna. Mąż Andrzej – również emeryt – jeszcze wspierający swoją żonę  Oprócz męża – trójka wspaniałych dzieci : córki Anna i Urszula oraz syn Zbyszek. Wszyscy dorośli, wykształceni i „na swoim garnuszku”

Obecnie jestem radną gminy Lubin w komitecie KWW Nasza Przyszłość w Naszych Rękach.

Skip to content