Fundator

Liderzy PAFW to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową.

Od 16 lat Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Fundacja urzeczywistnia swoje cele poprzez realizację programów w trzech obszarach tematycznych:

  • inicjatywy w zakresie edukacji
  • rozwój społeczności lokalnych
  • dzielenie się polskimi doświadczeniami w transformacji

W Polsce programy PAFW koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

Działalność Fundacji jest finansowana z przychodów funduszu wieczystego, którego źródło stanowią środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; PAFP przekazał Fundacji 255 mln USD. Od roku 2000, z wypracowanych przychodów, Fundacja przeznaczyła na realizację swoich celów programowych ponad 169 mln USD.W tym czasie w ramach 36 programów sfinansowano prawie 27 tys. stypendiów, blisko 12 tys. projektów lokalnych z udziałem setek tysięcy osób, zorganizowano szkolenia dla 65 tys. nauczycieli, a także dla 20 tys. liderów i pracownikóworganizacji pozarządowych. W wizytach studyjnych do Polski uczestniczyło ponad 8 tys. osób z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Fundacja od początku tak kształtuje swoje programy, aby się wzajemnie uzupełniały i wzmacniały. Dużą wagę przywiązuje także do tego, by wspierane projekty miały potencjał replikacyjny, a podejmowane inicjatywy mogły rozwijać się po zakończeniu finansowania przez PAFW.

Programy Fundacji są kształtowane i prowadzone z aktywnym udziałem instytucji trzeciego sektora. PAFW pozyskuje do współpracy organizacje pozarządowe, które posiadając odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, mogą pełnić rolę realizatorów programów Fundacji. Organizacje te zarządzają przedsięwzięciami PAFW według zasad i procedur określonych przez Fundację.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnościdostępne są na stronie www.pafw.pl

 

Realizator

Fundacja Szkoła Liderów wspiera liderów od 1994 r. W 2014 r. Stowarzyszenie założone przez profesora Oksfordu Zbigniewa
A. Pełczyńskiego zostało przekształcone w Fundację.

Misją Fundacji Szkoła Liderów jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i partiach politycznych.

Wierzymy, że inwestycja w osoby o potencjale przywódczym przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Liderzy są inicjatorami zmian, aktywnie wpływają na otaczającą ich rzeczywistość, tworzą i wprowadzają w swoich środowiskach nowe normy i wzory komunikacji oraz zachowania. Wspieramy ich w tym prowadząc różnorodne programy w zakresie m.in. zarządzania zmianami, przywództwa, komunikacji i angażowania innych. Bazujemy na realnych potrzebach środowiska. Ściśle współpracujemy z partnerami z sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego.

Stale prowadzimy projekty ogólnopolskie: Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i Program Liderzy PAFW. Kompetencje liderskie rozwijamy także wśród aktywnych Polaków za granicą realizując Szkoły Liderów Polonijnych.

Więcej informacji o Szkole Liderów na www.szkola-liderow.pl