IDEA POWSTANIA PROGRAMU

Przywództwo ma wiele twarzy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Szkoła Liderów wierzą w siłę zmiany społecznej i to, że należy wzmacniać osoby, które tę zmianę wprowadzają. To niezwykle istotne, by wspierać liderów mających wpływ na swoje lokalne środowisko, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności, które pomogą im działać jeszcze skuteczniej. Doświadczenia Szkoły Liderów pokazują, że nie istnieje uniwersalny model kompetencji przywódczych ani zestaw wspólnych dla wszystkich liderów cech osobowości. Są natomiast wspólne dla wszystkich liderów obszary działania i rozwoju.

NA CZYM OPIERA SIĘ PROGRAM?

Nasz model przywództwa

Lider skutecznie realizuje wizję zmiany w swoim środowisku, odwołując się do jego potrzeb, angażując innych i tworząc warunki do współpracy wokół wspólnych celów.

Model przywództwa w programie Liderzy PAFW opiera się na 4 filarach.

Lider jest świadomy siebie i wiarygodny 

 

 • Rozumie na czym polega rola lidera społeczności lokalnej/środowiska i świadomie ją podejmuje.
 • Jest świadomy siebie – zna swoje mocne strony i ograniczenia; swoje wartości, cele
  i przekonania; do nich dostosowuje swoją rolę liderską.
 • Dąży do wiarygodności – dba o spójność swoich działań z wyznawanymi wartościami
  i przekonaniami, jego motywacje są jawne i zgodne z deklarowanymi poglądami.
Lider jednoczy i angażuje ludzi

 

 • Potrafi zjednoczyć ludzi (zespół, sojuszników, otoczenie) wokół wizji i nowych celów.
 • Buduje wzajemne zaufanie i współpracę w środowisku oraz w zespole, angażuje i motywuje ludzi do realizacji wizji.
 • Dąży do samodzielności i wzmocnienia zespołu, którym kieruje, poprzez dzielenie się odpowiedzialnością i rozwój kompetencji swoich współpracowników.
Lider ma wizję zmiany w środowisku

 

 • Ma wyraźnie określone środowisko działania, dobrze zna jego specyfikę, potencjał, problemy i potrzeby.
 • Potrafi sformułować adekwatną do wyzwań i potencjału środowiska odpowiedź – wyznaczyć nowe kierunki rozwoju i wizję zmian.
 • Jest gotowy do podejmowania ryzyka, wzięcia odpowiedzialności za realizację wybranego kierunku zmian.
Lider wprowadza zmianę

 

 • Sprawia, że wizja staje się wykonalna – przekłada ją na strategię realizacji (porządkuje chaos, wyznacza cele, planuje kolejne etapy) oraz potrafi pozyskać zasoby niezbędne do przeprowadzenia zmiany.
 • Skutecznie wywiera wpływ, aby przeprowadzić zmianę. Zajmuje pozycję, która umożliwia jej przeprowadzenie.
 • Wytrwale dąży do osiągnięcia zmiany, a jednocześnie elastycznie dostosowuje strategię jej realizacji.
Skip to content