Wizyty studyjne – konkurs

Zapraszamy absolwentki i absolwentów Programu Liderzy PAFW, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, do zorganizowania wizyty studyjnej w swojej miejscowości/w swoim regionie dla uczestniczek i uczestników XVII edycji Programu. 

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i wiedzy, nabycie nowych kompetencji oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy absolwentkami i absolwentami Programu Liderzy PAFW i uczestniczkami i uczestnikami jego XVII edycji. Wizyta powinna promować i ułatwiać korzystanie z zasobów sieci absolwenckiej i rozwiązań stosowanych w działalności liderskiej przez alumnów Programu. Do organizacji wizyt zapraszamy absolwentki i absolwentów wszystkich edycji Programu. Mogą oni zorganizować wizytę z innymi znanymi sobie organizacjami, osobami, posiadającymi stosowane doświadczenia i kompetencje.  

Zależy nam na tym, aby wizyty studyjne odpowiadały na potrzeby uczestników XVII edycji, dlatego chcemy się skupić na następujących tematach: 

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniach liderskich (usprawnienie zarządzania w organizacji: praktyczne przykłady wdrażania w środowisku NGO, proste narzędzia do pracy z klientem, organizacja pracy, rozwiązania do atrakcyjnego i nieskomplikowanego sposobu prezentacji działań, nowoczesne technologie a docieranie do większej liczby ludzi), 
 • Działania dotyczące migrantów i migrantek (edukacja międzykulturowa, działania na rzecz migrantów i migrantek, poznanie organizacji, które zajmują się działaniami w zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowych urzędniczek i urzędników oraz innych osób obsługujących klientów z doświadczeniem migranckim),  
 • Kultura (funkcjonowanie Centrów Kultury, Domów Kultury organizacji działających na rzecz kultury, pozyskiwanie środków zewnętrznych na kulturę, włączanie lokalnej społeczności w działania kulturalne, rozwój kultury, kreatywne i interdyscyplinarne działania kulturalne dające możliwość na wymianę międzypokoleniową, tematy związane z upowszechnianiem kultury, wykorzystywanie kultury i sztuki jako energii miastotwórczych oraz przykłady udanych kooperacji na linii artyści_stki-3 sektor-samorząd-mieszkańcy),
 • Uważność w samorządzie, czyli budowanie relacji z zespołem i budowanie relacji ze społecznością lokalną (praca 'dobrego’ wójta/burmistrza od kuchni – co jest ważne – jak dobrać ludzi /czym przekonać lokalną społeczność, innowacyjne metody pracy z urzędnikami, jak stworzyć dobry zespół, jak komunikować się ze społecznością lokalną – dobre, sprawdzone praktyki szczególnie dla grup wykluczonych cyfrowo, łączenie działań społecznych z samorządowymi, budowanie koalicji na rzecz rozwoju regionalnego, sposoby zarządzania gminą, samorządem w sytuacji gdy interesy różnych grup są sprzeczne),  
 • Organizacja / aktywizm / wolontariat (w jaki sposób kierować zespołem, pozafinansowe sposoby motywowania zespołów/osób pracujących w organizacji, jak pracować lokalnie i budować lokalną/sąsiedzką społeczność, formy dotarcia do odbiorców działań, zdobywanie funduszy na projekty/pomysły/akcje/funkcjonowanie organizacji/grup nieformalnych, jak pracować z wolontariuszami – jak ich wspierać, jak edukować o aktywiźmie i zachęcać do wolontariatu, metody i formy pracy z odbiorcami działań, szukanie partnerów do działania, motywacja do działania) szczególnie w obszarach: pracy z dziećmi i młodzieżą, ruchów kobiecych/feministycznych, ekologii/klimatu/zrównoważonego rozwoju.   

Organizatorem konkursu w Programie Liderzy PAFW jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 12A, 00-490 Warszawa. 

Informacje ogólne 

Wizyta studyjna powinna mieć temat przewodni i pokazywać specyfikę miejsca, w którym się odbywa. Temat powinien być bezpośrednio związany z problemami, którymi zajmuje się organizacja zapraszająca, czymś, co jest jej specjalnością, domeną, z czym organizacja skutecznie sobie poradziła lub radzi. 

Wizyta powinna trwać od dwóch do trzech dni. By wizyta mogła zostać zorganizowana powinno zgłosić się do niej od 3 do 8 osób, w tym przynajmniej 4 osoby z XVII edycji Programu Liderzy PAFW. Z pozostałych miejsc mogą skorzystać zainteresowani alumni Programu Liderzy PAFW.  

Oferty na organizację wizyty powinny być złożone z ramienia podmiotów, w których absolwenci działają na co dzień. Może to być organizacja pozarządowa, szkoła, dom kultury, inna instytucja niedziałająca dla zysku i posiadająca osobowość prawną. Wizyty mogą być organizowane w partnerstwach, np. przez 2-3 absolwentów, którzy działają w miejscach położonych w niedalekiej odległości od siebie (taka sytuacja nie ma wpływu na wysokość dotacji). 

Maksymalna kwota dotacji to 3500 zł 

Na co można przeznaczyć dotację? 

Przewidujemy przyznanie do 5 dotacji w wysokości do 3500 zł. 

Z dotacji można pokryć koszty: 

 • zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wizyty, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pandemii COVID19 
 • zaproszenia gościa/eksperta (np. wykład, poprowadzenie zajęć), 
 • dojazdu dla gościa, 
 • wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty (zgodnie z oficjalnymi wytycznymi bezpieczeństwa epidemicznego) 
 • wynajmu sali, 
 • transportu uczestników podczas trwania wizyty, 
 • materiałów edukacyjnych i wypożyczenia sprzętu, 
 • księgowe, administracyjne oraz inne koszty realizacji działań – ściśle związane z projektem – w sumie max. 15% dotacji 

Dofinansowaniu nie będą podlegały zwroty kosztów dojazdu uczestników. W ramach dotacji nie będą uznawane koszty zakupu sprzętu i wyposażenia (np. komputera, aparatu fotograficznego, kamery). Koszty mające znamiona wypoczynku, turystyki, rekreacji (np. bilety do muzeum, wynajem przewodnika, itp.) nie powinny przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji.  

Kryteria i sposób oceny ofert 

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: 

 • Wykorzystanie zasobów, dobrych praktyk i specyfiki środowiska lokalnego, w którym działa absolwent. 
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy organizatorami i uczestnikami wizyty. 
 • Efektywność wizyty – czy koszty są współmierne do zaplanowanych rezultatów. 
 • Spójny, przemyślany i ciekawy program wizyty. Wykorzystanie różnych metod i narzędzi zdobywania wiedzy i doświadczeń. 
 • Sposób przygotowania oferty – czy jest rzetelnie przygotowana, zawiera wszystkie wymagane informacje, jest spójna, napisana w jasny, zrozumiały sposób; czy odpowiada na cele i założenia konkursu. 
 • Warunkiem formalnym dopuszczenia do oceny zgłoszenia jest uzupełnienie i uaktualnienie swojego profilu na www.liderzy.pl

Warunki i zasady składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu 

Oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną do 31 stycznia 2022. W tym celu należy wypełnić wniosek, który znajduje się pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ofertę można uzupełnić o krótki materiał promocyjny, np. max. 2 minutowy film (doświadczenia Programu pokazują, że tego typu promocja się sprawdza i daje dobre rezultaty) zachęcający do zgłoszenia się do udziału w wizycie. Materiał powinien być udostępniony on-line (np. na youtube).  Materiał promocyjny należy wysłać na adres areta.wasilewska@szkola-liderow.pl z podaniem informacji o organizatorze wizyty i organizacji uprawnionej do otrzymania dotacji. 

Konkurs na charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie każda oferta zostanie przeczytana i oceniona zgodnie z kryteriami przez członków Rady Programu. Rada Programu podejmie decyzję o dopuszczeniu oferty do drugiego etapu. Oferty wizyt zatwierdzone przez Radę Programu zostaną przekazane uczestnikom XVII edycji i absolwentom Programu oraz zamieszczone zostaną na stronie www.liderzy.pl. Wizyta odbędzie się, jeśli zgłosi się na nią min. 3 uczestników XVII edycji. Ostateczna kwota dotacji uwzględniająca koszty zakwaterowania i wyżywienia zostanie przyznana przez zespół Programu Liderzy PAFW po potwierdzeniu liczby osób zainteresowanych udziałem w wizycie. 

Procedura nie przewiduje odwołań od decyzji Rady i Zespołu Programu. 

Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawcę konto po podpisaniu przez strony umowy. Po zrealizowaniu wizyty należy wypełnić i przesłać sprawozdanie na adres marta.modzelewska@szkola-liderow.pl.  

Wzór sprawozdania znajdują się tutaj

Informacji związanych z konkursem udziela: 
Marta Modzelewska – specjalistka ds. współpracy z Alumnami w Programie Liderzy PAFW 
tel. 501825466 
e-mail: marta.modzelewska@szkola-liderow.pl 

Szczegółowy harmonogram konkursu w 2022 roku: 

 • 12-31.01.2022 r. – termin nadsyłania ofert na zorganizowanie wizyt studyjnych 
 • 01-07.02.2022 r.     – ocena ofert przez komisję 
 • 08-09.02.2022 r.    – ogłoszenie decyzji o wyborze 1 etap rekrutacji 
 • 10-19.02.2022 r.  – ogłoszenie ofert na wizyty studyjne wśród uczestników XVII edycji i absolwentów Programu – 2 etap rekrutacji 
 • 22.02.2022 r.  – ogłoszenie o ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania  
 • 23-28.02.2022 r.     – przygotowanie, podpisanie umów i przekazanie dotacji 
 • 01.03-15.05.2022 r. – realizacja działań 
 • 15-31.05.2022 r.   – złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu 
Skip to content